Latest Projects - תיק עבודות

מאגר מומחים מהחברה הערבית

מאגר המומחים מהחברה הערבית נועד לאגד את הידע והניסיון שיש למומחים ובעלי תפקידים מהחברה הערבית בתחומים: תעסוקה ושוק העבודה, חינוך והשכלה גבוהה, רווחה ושירותים חברתיים. המאגר מיועד לאנשים העוסקים בתחומים אלו אשר ניסיונם והישגיהם מוכחים ובעלי השפעה על החברה הערבית.

שייכות

One Pager, אתר אינפורמטיבי, תעסוקה

אתר אינטרנט

שנה

2020

הרעיון

המאגר נועד לשמש בעיקרו ככלי פרקטי, אינפורמטיבי וחדשני, המציג מומחים במגוון תחומי עיסוק אשר ניסיונם העשיר המוכח הינו בעל השפעה על החברה הערבית. בין היתר במטרה לחשוף אותם בפני חברות ארגונים המעוניינים להעשיר את הידע בארגונם מחד ויכולת לצירוף מומחים נוספים למאגר.

התוצאה

טלפון סמסונג שקוף.png
מאגר מומחים מהחברה הערבית | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
מאגר מומחים מהחברה הערבית | תיק עבודות
מאגר מומחים מהחברה הערבית | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
מאגר מומחים מהחברה הערבית | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
מאגר מומחים מהחברה הערבית | תיק עבודות