Latest Projects - תיק עבודות

משלחת לימודית ממשלתית דנמרק-הולנד

סיור לימודי למשלחת בכירים ישראלית ללמידה על מודלים של הכשרה מקצועית בדנמרק והולנד בהתאם להמלצת ה- OECD . הסיור בוחן מודלים תפעוליים, פדגוגיים ומימוניים ואופני פיתוח ומדידה. בין חברי המשלחת נציגי משרד העבודה, הרווחה ןהשירותים החברתיים, משרד האוצר, משרד הכלכלה וג'וינט ישראל.

שייכות

One Pager, אתר לימודי-מקצועי, ממשלתי

אתר אינטרנט

כניסה למורשים בלבד

שנה

2019

הרעיון

האתר נועד לשרת ככלי תומך עבור חברי המשלחת הלימודית בסיורה המקצועי והן ככלי שיסייע גם לאחר מכן לצורך בחינה וגיבוש מדיניות בישראל. בנוסף למידע טכני האתר מכיל ידע מקצועי רב שנבחר בהתאם לאג'נדת הלמידה, ידע שיילך ויצטבר עם עבודת המשלחת בארץ לרבות סיכומי הפגישות והדיונים שקיימו וייקמו בהמשך, בהתאם לדרישת אנשי המקצוע.

התוצאה

טלפון סמסונג שקוף.png
משלחת לימודית דנמרק-הולנד | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
משלחת לימודית דנמרק-הולנד | תיק עבודות
משלחת לימודית דנמרק-הולנד | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
משלחת לימודית דנמרק-הולנד | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
משלחת לימודית דנמרק-הולנד | תיק עבודות