Latest Projects - תיק עבודות

הצוות הממשלתי בין משרדי, ג'וינט ישראל

בתאריך 16.1.19 התקבלה החלטת ממשלה להקמת צוות שיעסוק בחינוך הלא עיוני בישראל. כתוצאה מהחלטת הממשלה יצא בתאריך 7.2.19 כתב מינוי  לצוות הבין משרדי.  ע"פ כתב המינוי, הצוות יערוך בחינת עומק של החינוך הלא עיוני בבתי הספר העל יסודיים בישראל במטרה להביא לשיפור פדגוגי של החינוך, להתאימו לצרכי המשק, להעלות את התשואה להשכלה לתלמידים במסלולים הלא עיוניים ובכך להוביל לשיפור ההון האנושי במשק ומתוך ראיה המתמקדת בתלמיד, יכולותיו ושאיפותיו. חברי הצוות הינם נציגי משרד החינוך, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, משרד האוצר ובנק ישראל. הצוות ילווה על ידי ג'וינט ישראל.

שייכות

ממשלתי בין משרדי, פלטפורמה לניהול הצוות, אתר אינטרנט תוכני

אתר אינטרנט

כניסה למורשים בלבד

שנה

2019

הרעיון

החלטת ממשלת ישראל בדבר הקמת צוות בין משרדי הביאה את נציגי ג'וינט ישראל, להחליט על בניית אתר אינטרנט שיהווה כלי מרכזי בפעילות הצוות. הצורך היה באתר רשמי עם צבעים רכים, ידידותי, מתקדם ומתעדכן שישמש את החברים במהלך פעילותם, ירכז את כל עבודת הצוות ויהווה כלי שישמש ביעילות את חברי הצוות כדי להתעדכן בנושאים שוטפים, דיונים, חומרים מקצועיים, אירועים, פורום מקצועי, ויהווה אמצעי קשר בין החברים.

התוצאה

ערן יקר, רציתי לעצור רגע ולהודות לך על העבודה המדהימה שעשית בהקמת האתר לעבודה משותפת שלנו עם הממשלה. עבודה סופר זריזה (אתר ביומיים) מקצועית שענתה על הצרכים,  מלאת חשיבה וירותיות על! שם תמיד בזמינות תמידית ובשותפות אמיתית.  מחכה להזדמנויות נוספות לעבודה משותפת.

טלפון סמסונג שקוף.png
הצוות הממשלתי בין משרדי, ג'וינט ישראל | תיק עבודות
טלפון סמסונג שקוף.png
הצוות הממשלתי בין משרדי, ג'וינט ישראל | תיק עבודות
הצוות הממשלתי בין משרדי, ג'וינט ישראל | תיק עבודות
LAPTOP.jpg
הצוות הממשלתי בין משרדי, ג'וינט ישראל | תיק עבודות
MAC SCREEN.png
IPAD 20.4.20.png
הצוות הממשלתי בין משרדי, ג'וינט ישראל | תיק עבודות